Liikluskindlustus

Liikluskindlustus on kohustuslik kindlustusliik, mis on mõeldud Eestis registreeritud sõidukitele. Liikluskindlustuse kindlustustingimused on sätestatud liikluskindlustuse seaduses, sh kindlustuslepingu sõlmimise kohustus ja kellel see kohustus on, samuti kindlustatud isik, kindlustussummad ja kindlustusjuhtumid.

Liikluskindlustuse abil hüvitatakse õnnetuses kannatada saanud osapoolele vara- või isikukahjud ning õnnetuse põhjustanud isiku ravikulud. Õnnetuse põhjustaja sõidukile tekkinud kahjude hüvitamisel on abiks kaskokindlustus.

Kindlustuspoliisi peab kindlasti sõlmima sõidukile, millega osaletakse liikluses!

Miks kindlustada jepp.ee’s?
 • jepp.ee lehel saad võrrelda lihtsalt ja kiirelt erinevate kindlustusandjate pakkumisi;
 • Tuletame Sulle meelde, kui kindlustuspoliis hakkab lõppema ja saadame järgmiseks perioodiks uue võrdleva pakkumuse.


Kindlustuspoliis ja roheline kaart
Paberkandjal liikluskindlustuse tavapoliisi ei pea Eestis liigeldes kaasas kandma, kuna kindlustuskaitse olemasolu kontrollitakse liikluskindlustuse registrist.

Sõidukiga välismaale sõites soovitame kindlasti kaasa võtta rohelise kaardi. Roheline kaart on ingliskeelne rahvusvaheline vastutuskindlustuse tõend, mis tõendab liikluskindlustuskaitse olemasolu rohelisel kaardil märgitud välisriikides. Kaasas olev roheline kaart vähendab välisriikides politseiga tekkida võivaid arusaamatusi kindlustuskaitse osas.

Roheline kaart on kohustuslik võtta kaasa rohelise kaardi süsteemi liikmesriikidesse, mis ei ole Euroopa Liidu ega Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigid:

Albaania, Andorra, Aserbaidžaan, Bosnia ja Hertsegoviina, Iisrael, Iraan, Makedoonia, Maroko, Moldova, Montenegro, Serbia, Šveits, Suurbritannia, Tuneesia, Türgi, Ukraina, Valgevene, Venemaa.

NB! Eestis kindlustusandjate välja antud rohelised kaardid ei kehti Venemaal ja Valgevenes alates 1. juunist 2023 a. Mõned kindlustusandjad viivad muudatuse sisse juba varem. Seega tasub rohelise kaardi pealt üle kontrollida reisitingimused nendesse riikidesse.


Rohelise kaardi alusel hüvitatakse kannatanule liiklusõnnetuses süüdlase sõidukiga põhjustatud kahjud õnnetuse asukohariigis kehtivate reeglite järgi. Loe lähemalt Eesti Liikluskindlustuse Fondi lehelt. Õnnetuse põhjustanud sõiduki kahju rohelise kaardi alusel ei hüvitata.

Rohelise kaardi tellimiseks:
Kirjuta e-posti aadressile myyk@jepp.ee, märkides kirjas ära sõiduki reg.märk, millele roheline kaart vajalik on või helista E-R 9.00-17.00 telefonil +372 618 8888. Roheline kaart väljastatakse tavapoliisi kehtivuse ajaks ja on tasuta.

Sundkindlustus
Liiklusregistris registreeritud sõiduk, mida liikluses ei kasutata, tohib olla ilma liikluskindlustuseta maksimaalselt 12 kuud. Kui sõidukit ei kasutata veelgi pikemalt, oleks mõistlik see liiklusregistrist kustutada, sest 12 kuu möödumisel, viimase poliisi lõppemise kuupäevast, tekib sõiduki suhtes sundkindlustus. See tähendab, et Eesti Liikluskindlustuse Fondi poolt esitatud makseteatise alusel tuleb maksta ära kindlustusmakse, mis üldjuhul on tavapärasest kindlustusmaksest oluliselt kallim.

Erandina rakendub sundkindlustus koheselt, kui ilma kehtiva liikluskindlustusega sõidukil muutub sõiduki omanik või vastutav kasutaja või lõppeb sõiduki ajutise kustutamise periood. Sundkindlustus ei rakendu vanasõidukitele ja võistlusautodele.

Kui sõidukiga põhjustatakse sundkindlustuse kehtimise ajal liiklusõnnetuse, siis jääb tekitatud kahjust süüdlase kanda 640 euro suurune omavastutuse summa.

Sundkindlustuse saab igal ajal lõpetada - selleks tuleb kas sõlmida liikluskindlustuse leping või sõiduk ajutiselt või alaliselt liiklusregistrist kustutada.

Kindlustusmakse
Liikluskindlustuse hinna kujunemine on kindlustusseltside lõikes erinev, millest tulenevalt on ka maksed erinevad.
Makse arvutamisel arvestatakse, aga mitte ainult:
 • sõiduki liiki (sõiduauto, haagis jne)
 • sõiduki tehnilisi omadusi (mark, mudel, võimsus, registrimass jne)
 • kasutamise otstarvet (tavasõiduk, takso jne)
 • kasutamise piirkonda (Tallinn, Võrumaa jne)
 • kindlustuskohustusega isiku kindlustus- ja kahjuajalugu


Kui palju Sinu praeguse sõiduki liikluskindlustus maksab, saad välja arvutada meie liikluskindlustuse kalkulaatoris. Hinna arvutamiseks pead teadma ainult sõiduki registreerimisnumbrit ja selle põhjal toome kalkulaatoris välja erinevate seltside kindlustusmaksed ning ka tingimuste võrdluse.

Lepingu sõlmimine
Liikluskindlustuse lepingu saab sõlmida iga isik, kellel on kindlustustushvi, sh isik, kes ei ole kantud sõiduki registreerimistunnistusele.

Liikluskindlustuse lepingut on võimalik sõlmida perioodile alates 1 päevast kuni ühe aastani. Meie kindlustuskalkulaatori vahendusel pakume perioodiks vaid täiskuid (1 – 12 kuud) ning sõlmitav leping on tähtajaline automaatselt mittepikenev. See tähenda, et leping ei pikene automaatselt samaks perioodiks sama kindlustusandja juures, vaid enne poliisi lõppu saadame uue kindlustuspakkumuse, mille alusel saab mugavalt uue lepingu sõlmida.

Kõige kiiremini ja lihtsamini saate liikluskindlustuse lepingu sõlmida meie veebikalkulaatori vahendusel siin. Sisesta sõiduki registrinumber, võrdle hindu ja tingimusi, tasu arve ja leping ongi sõlmitud. Hinnapakkumist võid alati küsida ka e-kirja teel, kirjutades e-posti aadressile myyk@jepp.ee või helistades E-R 9.00-17.00 numbrile +372 618 8888.

Liikluskindlustuse kehtivust saate kontrollida siit.

Lepingu lõpetamine
Lepingu ülesütlemine või lepingust taganemine on lubatud üksnes liikluskindlustuse seaduses või võlaõigusseaduses sätestatud juhtudel. Erakorraliselt võib lepingu ennetähtaegselt üles öelda mõjuval põhjusel, näiteks:
 • kui sõiduk kustutatakse liiklusregistrist (sealhulhast ajutiselt);
 • kui sõiduk on varastatud;
 • kui sõiduk on hävinud või seda ei saa tehnilisel põhjusel enam kui ühe kuu jooksul kasutada;
 • lõpeb leping, mille alusel sõidukit kasuti (näiteks liisingleping lõpeb ja sõiduk antakse liisingule tagasi).


Liikluskindlustuse lepingu ennetähtaegse lõpetamise aluseks ei ole sõiduki (plaanitav) müük. Kui hakkad oma sõidukit müüma, siis seaduse järgi ei saa liikluskindlustuse lepingut lõpetada, vaid see läheb üle uuele omanikule. See tähendab, et sõiduki müümisel on mõistlik raha kasutamata kindlustuspäevade eest lisada sõiduki hinnale. Sõiduki võõrandaja (müüja) või omadaja (ostja) peab sõiduki võõrandamisest viivitamatult teatama kindlustusandjale.

Kahjust teatamine
Kahju põhjustaja ja kahjustatud isik peavad liiklusõnnetusest viivitamata teavitama kas kahju põhjustaja kindlustusandjat või kahjustatud isiku kindlustusandjat. Arusaamatuste vältimiseks on kasulik seda teha kirjalikult, näiteks e-kirjaga.

Liiklusõnnetuse toimumise korral:
 • Kui vajalik, teavita õnnetusest Häirekeskust ja nõua tingimata õnnetuse asjaolude fikseerimist politsei poolt. Helista Häirekeskusesse (112), kui:
  • inimesed on saanud viga;
  • te ei jõua kokkuleppele, kes õnnetuse põhjustas;
  • oled tekitanud kellelegi kahju, aga Sa ei tea, kes on sõiduki omanik;
  • tekkis tulekahju või plahvatus;
  • on oht keskkonnasaaste tekkimiseks.
 • Täida sündmuskohal liiklusõnnetusest teatamise blankett. Kui liiklusõnnetusest teavitamise blanketti ei ole käepärast, fikseeri toimunu võimalikult täpselt ja kirjuta üles teis(t)e osalis(t)e andmed (sõiduki-, isiku-, kontakt- ja kindlustuspoliisi andmed). Võta dokumendile liiklusõnnetuses osalenud isiku(te) ning võimalusel ka tunnistaja(te) allkirjad.
 • Kontrolli teis(t)e osalis(t)e poolt täidetud andmete õigsust ja anna oma allkiri selle kohta, et oled liiklusõnnetuses kannatanu või oled põhjustanud liiklusõnnetuse.


Soovitame hoida autos liiklusõnnetusest teatamise blanketti!

Kindlustussummad ja hüvitavad kahjud
Eestis toimunud liiklusõnnetuse puhul kehtivad järgmised kindlustussummad ühe kindlustusjuhtumi kohta, olenemata sellest, mitu isikut kindlustusjuhtumi (liiklusõnnetuse) toimumise tõttu kahju sai:
 • isikukahju: maksimaalselt 5,6 miljonit eurot;
 • varakahju: maksimaalselt 1,2 miljon eurot.


Hüvitamisele kuulub näiteks:
 • kannatada saanud osapoole sõiduki, isiklike esemete, piirdeaia, liiklusmärgi, hoone jmt rajatiste kahjustumine või hävimine. Kahju põhjustanud sõiduki kahju liikluskindlustus ei hüvita.
 • õigusabi ja ekspertiisi mõistlik ja vajalik kulu.
 • kannatada saanud osapoole põhjendatud ravikulu;
 • kannatada saanud osapoole ajutisest või püsivast töövõimetusest tulenev kahju. Hüvitatakse liiklusõnnetuses saadud vigastustest tulenev sissetulekute vähenemine selle aja eest, mille jooksul kannatanu oli töövõimetu.
 • surmaga lõppenud liiklusõnnetuse korral kannatada saanud osapoole ülalpeetavate ülalpidamise äralangemine, samuti hukkunu matusekulu.
 • kannatada saanud osapoole vajaduste suurenemisest tekkinud kahju, näiteks kulutused meditsiinilistele abivahenditele (prillid, proteesid, ratastool vmt), põetaja tasu vmt;
 • õnnetuse põhjustanud sõidukijuhi ravikulu raviasutuses.


Välisriigis toimunud kindlustusjuhtumi puhul kohaldatakse vastava välisriigi seadustes määratud kindlustussummasid, v.a juhul, kui need on väiksemad sõiduki põhiasukoha riigi seaduses määratust.

Välisriigi sõiduki poolt Eestis tekitatud kindlustusjuhtumi puhul kohaldatakse sõiduki asukohariigi seaduses määratud kindlustussummasid, kui need on Eestis kehtivatest suuremad.

Kindlustuslepingust tulenevate vaidluste lahendamine
Esmalt tuleks püüda lahendada võimalikud arusaamatused ning konfliktid kindlustusandjaga läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimised kindlustusandhaga ei anna tulemusi või Sa ei ole nõus viimase otsusega, on sul õigus pöörduda:
 • erapooletu liikluskindlustuse lepitusorgani poole, mis on kindlustusvõtjale tasuta;
 • hagiga kohtusse (tuleb tasuda riigilõiv).
© Aon Baltic. Kõik õigused kaitstud. Privaatsuspoliitika. Kasutustingimused. Cookie settings