Privaatsuse märkus

1. Sissejuhatus
2. Teie isikuandmete kogumine
3. Teie isikuandmete töötlemine
4. Töötlemise õiguslikud alused
5. Teie isikuandmete vastuvõtjad
6. Teie isikuandmete edastamine välismaale
7. Teie isikuandmete säilitamine
8. Teie teabeõigused
9. Otseturundus
10. Automatiseeritud otsused
11. Võtke meiega ühendust
12. Kaebused
13. Muudatused käesolevas teatises

1. Sissejuhatus


Aon Baltic on pühendunud teie privaatsuse kaitsmisele. See kohustus peegeldab väärtust, mida me omistame oma klientidele, äripartneritele ja teistele, kes meile isikuandmeid edastavad, usaldusele.

Käesolevas privaatsusteates ("Teade") selgitatakse, kuidas Aon Baltic kogub, kasutab ja avaldab isikuandmeid, sealhulgas milliseid isikuandmekategooriaid me töötleme ja millistel eesmärkidel me neid kasutame.

Käesolevas teatises tähendab "Aon Baltic" UADBB Aon Baltic Estonia filiaali, kood 11915671, Telliskivi 60-N63, 10412, Tallinn, Eesti, sealhulgas sidusettevõtteid ja tütarettevõtteid (ka "meie", "meid" või "meie"). Aon Baltic vastutab teie isikuandmete eest (ja on vastutav töötleja kohaldatava andmekaitseseaduse tähenduses), mida me kogume teilt või teie kohta.

2. Teie isikuandmete kogumine


a. Kogutud isikuandmete liigid

Meie kogutavad isikuandmed varieeruvad sõltuvalt meie teenuste laadist. Kui me kogume tundlikke isikuandmeid (näiteks eriliiki andmeid või andmeid kuritegude kohta), kogutakse neid andmeid ainult siis, kui need on rangelt seotud meie pakutavate teenustega ja kooskõlas kehtivate seadustega. Aon Baltic võib vastutava töötlejana töödelda järgmisi isikuandmeid:
a) Kontaktandmed, kordumatu identifikaator ja tööalased andmed: veesnimi, perekonnanimi, isikukood, näiteks passi number, riiklik isikutunnistus või riiklik kindlustusnumber, ametinimetus, elukoha aadress, telefoninumber, e-posti aadress, veebisaidi aadress, tegevuse liik ja kategooria, kliendi staatus.
b) Kindlustuspoliisi andmed:kindlustuse liik, kindlustuspoliisi seeria ja number, jõustumise kuupäev, kindlustuspoliisi kehtivuse lõppkuupäev, kliendi poolt antud volituse kehtivuse lõppkuupäev, kindlustussumma, kindlustusmakse summa, kindlustusmaksete maksmise kuupäev, saadud kindlustusmaksete summa, kindlustusmakse maksedokumendi number, kindlustusperiood, kindlustusandja nimi.
c) Kindlustusmakse ja konto andmed: maksja nimi, kindlustusmakse eesmärk, maksetähtpäev, kindlustusmakse summa, maksekorralduse kuupäev, maksekorralduse number, kas kindlustusmakse makstakse otse kindlustusandjale, krediit- või deebetkaardi number, pangakonto number, kindlustusvõtja võlgnevus, kas kindlustusmakse tasumine on edasilükatud.
d) Kindlustatud isiku ja soodustatud isikute kontaktandmed: nimi, perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, vanus, elukoha aadress, telefoninumber, e-posti aadress, pangakonto number (kuhu kindlustushüvitis makstakse), dokumendi nimetus.
e) Teave teie võlakohustuste kohta: andmed kehtivate poliiside kohta (kehtiv/ kehtetu/ peatatud/ lõpetatud) ja võlasumma.
f) Finantsteave:näiteks krediidiajalugu ja pankrotistaatus, palk, maksukood, kolmandate isikute mahaarvamised, boonusmaksed, hüvitiste ja õiguste andmed, andmed sotsiaalkindlustusmaksete kohta.
g) Taustakontrolli teave: näiteks sanktsioonide loetellu või diskvalifitseeritud juhtide avalikku nimekirja kandmine, varasemate või väidetavate kriminaalkuritegude olemasolu või kinnitus, et isik on kriminaalkorras karistamata, teave poliitiliselt ebasoodsas olukorras olevate isikute kohta.
h) Tervisealane teave: teave teie tervisliku seisundi, tervisekaartide ja meditsiinilise hindamise tulemuste kohta.
i) Sõiduajalugu, sertifikaadid ja kindlustusandmed: näiteks juhiloa andmed, juhiloa kehtivusaeg, olemasoleva ja varasema kindlustuspoliisi andmed, varasemad õnnetusjuhtumid ja nõuded ning andmed mis tahes süüdimõistvate kohtuotsuste kohta.
j) Nõuete üksikasjad: teave teie kindlustuspoliisiga seotud nõuete kohta.
k) Turundus- ja kommunikatsioonieelistused: näiteks huvid ja eelistatud keel.
l) Ürituste teave: näiteks teave teie huvi kohta meie ürituste vastu ja nendel osalemise kohta, sealhulgas tagasisidevormide esitamine.
m) Online-teave: näiteks arvuti, seadme ja ühenduse andmed (nt IP-aadress, brauseri tüüp, operatsioonisüsteem, seadme unikaalne identifikaator), meie veebisaitide külastamisel kogutud kasutusandmed, seadme asukoha andmed.

b. Teabeallikad

Me kogume teie isikuandmeid järgmistel viisidel:
a) Teave, mida annate meile otse: kogume teie isikuandmeid, kui te taotlete meilt teenust; külastate Aoni veebisaiti või osalete Aoni üritusel või seminaril; meie teenuste kasutamise kaudu; annate kommentaare, tagasisidet või suhtlete meiega otse; võtate ühendust meie kontaktkeskusega kas telefoni või e-posti teel; me võime salvestada kõne ja säilitada e-posti kvaliteedi ja koolituse ning päringute käsitlemise eesmärgil.
b) Teie organisatsioonilt saadud teave: võime saada teie kohta isikuandmeid organisatsioonilt, kus te töötate või millega olete seotud, et pakkuda neile teenuseid ja/või hallata teie juurdepääsu organisatsiooni teenusele ja selle kasutamist.
c) Andmed, mida me kogume automaatselt: Meie veebilehed võivad kasutada küpsiseid ja muid jälgimistehnoloogiaid, sealhulgas selleks, et tagada meie veebilehtede põhifunktsionaalsuse säilimine, mida nimetatakse rangelt vajalikeks küpsisteks. Samuti võime kehtestada kas esimese või kolmanda osapoole vabatahtlikke küpsiseid, et parandada meie veebisaitide kasutuskogemust. Iga meie veebisaidi küpsiste kategooriate vaatamiseks kasutage palun meie OneTrust küpsiste eelistuskeskust, mille leiate meie veebisaitide jaluses ja/või meie veebisaitide esmakordsel külastamisel. Me tagame, et meie küpsiste kasutamine on kooskõlas kohalike õiguslike ja regulatiivsete nõuetega, ning seetõttu oleme taganud, et meie OneTrust Cookie Preference Center'i käitumine ja välimus põhineb teie IP-aadressi geograafilisel asukohal.
d) Teave kolmandatelt isikutelt: võime koguda teie kohta isikuandmeid teistelt kolmandatelt isikutelt, näiteks kindlustusandjatelt, kindlustusandjatelt, edasikindlustusandjatelt, krediidiagentuuridelt, meditsiinitöötajatelt, valitsusasutustelt, nõude esitajatelt, sponsoritelt, ühisettevõtete või äripartneritelt, samuti kontrolli- ja andmete valideerimisagentuuridelt ja muudelt professionaalsete nõustamisteenuste pakkujatelt.

c. Isikuandmete esitamata jätmise mõju

Te olete kohustatud esitama kõik isikuandmed, mida me mõistlikult vajame (meile vastuvõetaval kujul), et täita meie kohustusi seoses teile osutatavate teenustega, sealhulgas kõiki õiguslikke ja regulatiivseid kohustusi. Kui te ei esita või viivitate andmete esitamisega, mida me põhjendatult nõuame nende kohustuste täitmiseks, ei pruugi me olla võimelised teile teenuseid pakkuma ja/või me võime osutatavad teenused viivitamatult lõpetada.

d. Kolmandate isikutega seotud teave, mida te esitate

Kui esitate Aonile isikuandmeid kolmandate isikute kohta (nt andmed oma abikaasa, tsiviilpartneri, lapse(te), ülalpeetavate või hädaolukorra kontaktisikute kohta), peate vajaduse korral andma neile isikutele eelnevalt käesoleva teatise koopia või tagama, et nad oleksid muul viisil teadlikud sellest, kuidas Aon nende andmeid kasutab. Kui te esitate meile teavet oma soodustatud isikute kohta, võime nõuda, et te annaksite nende nimel selgesõnalise nõusoleku.

e. Lastega seotud teave

Meie teenused ei ole suunatud lastele ja me ei kogu teadlikult laste isikuandmeid. Teatud Aoni lahenduste liinid võivad töödelda lastega seotud andmeid, näiteks nende sünnikuupäeva, aadressi ja muid tuvastatavaid andmeid. Neid andmeid ei koguta otse lastelt, vaid teistelt osapooltelt, näiteks meie kliendilt, vedajailt või otse teilt kui lapse vanemalt või eestkostjalt (nt selleks, et laps saaks nimetada kindlustuspoliisi soodustatud isikuks).

3. Teie isikuandmete töötlemine


Aon Baltic kogub ja töötleb teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
a) hinnata teie taotlust teenuste saamiseks;
b) teile pakutavate teenuste pakkumiseks, haldamiseks ja haldamiseks, sealhulgas esialgsete ja uuenduslike hinnapakkumiste ja klienditeabe esitamiseks;
c) teostada hoolsuskohustuse, isikusamasuse, krediidiinfo, pankroti, sanktsioonide, andmete valideerimise, rahapesuvastase võitluse, "tunne oma klienti" ja muude äritegevuse aktsepteerimise, kontrollide ja riskijuhtimisagentuuride kontrolli;
d) hinnata teie tulevase või olemasoleva kindlustuspoliisiga seotud riske;
e) maksete, sealhulgas teie kindlustusmaksete ja võimalike vahepealsete korrigeerimiste töötlemiseks;
f) hallata, uurida ja lahendada kindlustuspoliisidega ja/või osutatud teenustega seotud nõudeid või kaebusi;
g) hõlbustada kuritegude ennetamist, avastamist ja uurimist ning kurjategijate kinnipidamist või kohtu alla andmist;
h) meie lepingute jõustamiseks, võlgnike jälgimiseks ja osutatud teenustega seotud tasumata võlgade sissenõudmiseks;
i) õiguslike ja regulatiivsete kohustuste täitmiseks, vaidluste lahendamiseks ja nende täitmise jälgimiseks;
j) ettevõtte raamatupidamisarvestuse üleandmine ettevõtte õigusjärglastele müügi või reorganiseerimise korral, sealhulgas planeerimise ja hoolsuskohustuse täitmise eesmärgil nii enne kui ka pärast tehingu sõlmimist;
k) viia läbi turu-uuringuid ja küsida teie arvamusi teenuste kohta, et arendada, luua ja parandada meie tooteid ja teenuseid üldiselt, sealhulgas määrata kindlaks meie reklaamikampaaniate tõhusus ja hinnata äritegevuse tulemuslikkust;
l) pakkuda muid tooteid ja teenuseid, mis võivad meie klientidele, potentsiaalsetele klientidele ja meie äriklientide üksikutele esindajatele huvi pakkuda, sealhulgas uudiskirjade, oskusteabe, reklaammaterjalide ja muude teadete saatmine;
m) teiega suhtlemiseks ja teie taotlustele, päringutele, märkustele ja muredele vastamiseks;
n) teadusuuringute, auditi, aruandluse ja muude äritegevuste läbiviimiseks;
o) teostada võrdlusuuringuid, modelleerimist, turu-uuringuid ja andmeanalüüsi, mis on seotud uute ja olemasolevate protsesside, toodete ja teenuste arendamisega, ning;
p) kutsuda teid üritustele või seminaridele, sealhulgas korraldada ja hallata neid üritusi.


4. Töötlemise õiguslik alus


Kogu teie isikuandmete töötlemine põhineb nende andmete töötlemise seaduslikul alusel. Enamikul juhtudel põhineb töötlemine järgmistel alustel:
a) Teenuslepingu täitmine: töötlemine on vajalik sellise lepingu täitmiseks, mille osapool te olete, või selleks, et astuda (teie taotlusel) samme lepingu sõlmimiseks (nt selleks, et me aitaksime tööandjal täita teie ees võetud kohustust), eelkõige käesoleva teatise punkti 3 alapunktides a, b, c, d, e ja f sätestatud töötlemistoimingute jaoks.
b) Õiguslikud ja regulatiivsed kohustused:töötlemine on vajalik meie õiguslike ja regulatiivsete nõuete täitmiseks, eelkõige käesoleva teatise punkti 3 alapunktis i sätestatud töötlemistoimingute puhul. (nt kui me oleme kohustatud koguma teatavat teavet oma klientide kohta raamatupidamis- või maksustamise eesmärgil või kui me peame esitama teavet kohtutele või muudele asutustele).
c) Pettuste ennetamine ja avastamine:me kasutame teie isikuandmeid, sealhulgas teavet, mis on seotud süüdimõistvate kohtuotsuste või väidetavate kuritegudega, et ennetada ja avastada pettusi, muid finantskuritegusid ja kuritegusid üldiselt kindlustus- ja finantsteenuste sektoris, eelkõige käesoleva teatise punkti 3 alapunktis g sätestatud töötlemistoimingute jaoks.
d) Õigustatud huvid:teie isikuandmete mõningate aspektide kogumine ja kasutamine on vajalik selleks, et me saaksime järgida oma õigustatud ärihuve, nt meie äritegevuse korraldamiseks, eelkõige juhul, kui me pakume muid tooteid ja teenuseid, mis võivad teile huvi pakkuda, või teeme turu-uuringuid, et parandada meie tooteid ja teenuseid üldiselt, sealhulgas käesoleva teatise jaotise 3 punktides c, g, h, i, j, k, l, m, n, o ja p sätestatud töötlemistoimingute puhul. Kui me tugineme teie isikuandmete kogumisel ja kasutamisel sellele õiguslikule alusele, võtame asjakohaseid meetmeid, et tagada, et töötlemine ei riku teie õigusi ja vabadusi, mis on teile antud kohaldatavate andmekaitseseadustega.
e) Õiguslikud nõuded: töötlemine on vajalik meie või kolmandate isikute poolt esitatud õiguslike nõuete kehtestamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks, eelkõige käesoleva teatise punkti 3 alapunktis f sätestatud töötlemistoimingute jaoks.
f) Nõusolek:me tugineme teie nõusolekule, et koguda ja kasutada isikuandmeid mis tahes süüdimõistvate kohtuotsuste või väidetavate õigusrikkumiste kohta, eelkõige teie tulevase või olemasoleva kindlustuslepinguga seotud riskide hindamiseks, eelkõige käesoleva teatise jaotiste 3(d) ja 3(f) kohaste töötlemistoimingute jaoks. Me võime jagada seda teavet ka teiste kindlustusturul osalejate ja kolmandate isikutega, kui see on vajalik teile pakutavate teenuste pakkumiseks, haldamiseks ja haldamiseks, näiteks kindlustusandjate ja kindlustusvõtjate, edasikindlustusandjate, maaklerite ja kontrolliagentuuridega. Kui me tugineme teie isikuandmete kogumiseks ja kasutamiseks teie nõusolekule, ei ole te kohustatud oma nõusolekut andma ja te võite oma nõusoleku hiljem igal ajal tagasi võtta. Kui te siiski keeldute andmast teavet, mida me mõistlikult vajame teenuste osutamiseks, ei pruugi me teile teenuseid pakkuda ja/või me võime osutatavad teenused viivitamata lõpetada. Kui otsustate meilt teenuseid saada, nõustute oma isikuandmete kogumise ja kasutamisega käesolevas teatises kirjeldatud viisil. Samuti mõistate, et selliseid andmeid võidakse koguda ja jagada eespool nimetatud eesmärgil teie kindlustuspoliisi dokumentides nimetatud kindlustusandjale. Täiendavat teavet kindlustusandja privaatsustavade kohta leiate kindlustusseltsi veebisaidil olevast privaatsusteatest.

5. Teie isikuandmete vastuvõtjad


Üldiselt jagame teie isikuandmeid järgmistesse kategooriatesse kuuluvate saajatega, kui see on vajalik teile pakutavate teenuste pakkumiseks, haldamiseks ja haldamiseks:
a) Aonisiseselt: võime jagada teie isikuandmeid teiste Aoni üksuste, kaubamärkide, osakondade ja tütarettevõtetega käesolevas teatises kirjeldatud töötlemise eesmärkidel;
b) kindlustusturu osalised:kui see on vajalik teile pakutavate teenuste pakkumiseks, haldamiseks ja haldamiseks, näiteks kindlustusandjad ja kindlustusandjad, edasikindlustusandjad, maaklerid, vahendajad ja kahjude korrigeerijad. Kindlustusandja on kindlustusandja, kes sõlmib teie kindlustuspoliisi ja on nimetatud teie poliisi dokumentides. Täiendavat teavet kindlustusandja privaatsustavade kohta leiate kindlustusandja veebisaidil olevast privaatsusteatest;
c) kontrolli- ja riskijuhtimisasutused: näiteks krediidiinfo, karistusregistrid, pettuste ennetamise, andmete valideerimise ja muud professionaalsed nõustamisasutused, kui see on vajalik kindlustussektori pettuste ennetamiseks ja avastamiseks ning võimalike või olemasolevate kindlustuslepingute ja/või teenustega seotud riskide hindamiseks vajalike meetmete võtmiseks;
d) õigusnõustajad, kahjude korrigeerijad ja kahjunõuete uurijad:vajaduse korral, et uurida, esitada või kaitsta õigusnõudeid, kindlustusnõudeid või muid nõudeid, mis on seotud sarnast laadi;
e) meditsiinitöötajad:nt kui te esitate tervisega seotud teavet seoses teie kindlustuspoliisi vastu esitatud nõudega;
f) õiguskaitseorganid:kui see on vajalik selleks, et hõlbustada ennetamist või kuriteo avastamine või kurjategijate kinnipidamine või vastutusele võtmine;
g) riigiasutused, reguleerivad asutused ja valitsusasutused: kui see on vajalik selleks, et me saaksime täita meie õiguslikke ja regulatiivseid kohustusi;
h) kolmandatest isikutest tarnijad: kui me anname oma töötlemistoimingud allhanke korras tarnijatele, kes töötlevad isikuandmeid meie nimel. Need töötlemistoimingud jääb meie kontrolli alla ja viiakse läbi vastavalt meie poolt kehtestatud turvastandardid ja ranged juhised ning;
i) ettevõtte õigusjärglased: kui Aon või teenused müüakse, omandatakse või liidetakse täielikult või osaliselt mõne teise organisatsiooni poolt. Kui isikuandmeid sellistel asjaoludel jagatakse, kasutatakse neid jätkuvalt vastavalt käesolevale teatisele.
j) äripartnerid: näiteks ühisettevõtjad, sponsorid ja/või muud kolmandatest isikutest äripartnerid, kes teevad Aoniga koostööd projektide, ürituste, toodete või teenuste osas. Lisateavet nende privaatsustavade kohta leiate nende privaatsusteadetest;
k) sise- ja välisaudiitorid:kui see on vajalik ettevõtte auditite läbiviimiseks või kaebuse või julgeolekuohu uurimiseks.

6. Isikuandmete edastamine välismaale


Me tegutseme ülemaailmselt ja ülemaailmselt ning seetõttu jätame endale õiguse edastada teie isikuandmeid teistesse riikidesse, et neid töödelda käesolevas teatises kirjeldatud eesmärkidel. Eelkõige võime selliseid edastusi teha selleks, et pakkuda, hallata ja juhtida teile pakutavaid teenuseid ning parandada meie äritegevuse tõhusust. Me tagame, et selline edastamine on kooskõlas kõigi kohaldatavate andmekaitseseadustega ja -määrustega ning tagab üksikisikutele selliste seaduste alusel antud õiguste ja vabaduste asjakohase kaitse.Kui me kogume teie isikuandmeid Euroopa Majanduspiirkonnas ("EMP"), võime edastada teavet käesolevas teatises kirjeldatud töötlemise eesmärgil väljaspool EMPd asuvatesse riikidesse. See võib hõlmata andmete edastamist riikidesse, mis Euroopa Komisjoni (edaspidi "EÜ") hinnangul pakuvad piisavaid andmekaitsemeetmeid, ja mõnda riiki, mille kohta ei ole tehtud piisava kaitse otsust. Aonil on olemas kontsernisisene andmeedastusleping, mis reguleerib teie isikuandmete piiriülest edastamist Aoni kontsernis ja mis sisaldab Euroopa Komisjoni poolt heakskiidetud Euroopa standardseid lepingutingimusi. Kui me edastame isikuandmeid kolmandatele isikutele, kes asuvad riikides, mille suhtes ei kehti piisavuse otsus, rakendame asjakohaseid kaitsemeetmeid, näiteks eespool nimetatud Euroopa Komisjoni poolt heakskiidetud Euroopa standardseid lepingutingimusi, kui see on asjakohane. Vajaduse korral võime rakendada täiendavaid tehnilisi, organisatsioonilisi või lepingulisi meetmeid, et tagada teie isikuandmete piisav kaitse. Vajaduse korral saate nende kaitsemeetmete kohta lisateavet, kui võtate meiega ühendust.

7. Teie isikuandmete säilitamine


Me säilitame teie isikuandmeid asjakohaselt, et tegutseda oma äritegevuses ning täita oma õiguslikke ja regulatiivseid kohustusi. Neid andmeid säilitatakse eelnevalt kindlaks määratud säilitamisperioodi jooksul, mis võib olla pikem kui see periood, mille jooksul me teile teenuseid osutame. Enamikul juhtudel ei säilita teie isikuandmeid kauem, kui kohaldatavad seadused nõuavad. Oleme rakendanud asjakohased meetmed, et tagada teie isikuandmete turvaline hävitamine õigeaegselt ja järjepidevalt, kui neid enam ei vajata.

8. Teie teabeõigused

a) Õigus juurdepääsule: Jūsų õigus tutvuda ja kontrollida oma isikuandmeid või saada alaline koopia teie kohta säilitatavast teabest.
b) Õigus andmete parandamisele:õigus nõuda oma isikuandmete parandamist või juhul, kui teabe täpsus on vaidlustatud, täiendada teavet, et teatada, et te vaidlustate selle täpsuse.
c) Õigus andmete kustutamisele:õigus taotleda teie isikuandmete kustutamist, eelkõige juhul, kui andmete jätkuv kasutamine ei ole enam vajalik.
d) Õigus piirata töötlemist: õigus nõuda teie isikuandmete edasise kasutamise piiramist, nt kui teabe täpsus on vaidlustatud ja te palute, et teavet ei kasutataks enne selle täpsuse kinnitamist.
e) Õigus ülekantavusele: õigus taotleda, et teie isikuandmete mõned aspektid edastataks teile või teie valitud kolmandale isikule elektroonilisel kujul, et võimaldada nende taaskasutamist.
f) Õigus esitada vastuväiteid töötlemisele: õigus esitada vastuväiteid teie isikuandmete kasutamisele, eelkõige juhul, kui te tunnete, et meil ei ole enam piisavalt õiguspäraseid põhjusi andmete töötlemise jätkamiseks.
g) Õigus esitada vastuväiteid otseturundusele:õigus esitada vastuväiteid teie isikuandmete kasutamisele otseturunduse eesmärgil. Lisateavet vt punkt 9 allpool.
h) Õigus oma nõusolekut tagasi võtta:kui me tugineme teie nõusolekule teie isikuandmete kogumiseks ja kasutamiseks, on teil õigus oma nõusolekut igal ajal tagasi võtta, kui see on juba antud.
i) Õigus esitada vastuväiteid automatiseeritud otsuste tegemisele õigus esitada vastuväiteid otsuste suhtes, mis hõlmavad teie isikuandmete kasutamist ja mis on tehtud üksnes automatiseeritult.   
j) Õigus esitada kaebus reguleerivale asutusele: õigus esitada kaebus asjaomasele andmekaitseasutusele teie isikuandmete töötlemise kohta. Täiendavat teavet leiate jaotisest 12 allpool.

Oluline on siiski märkida, et mõningaid eespool punktis 8 kirjeldatud õigusi saab kasutada ainult teatud tingimustel. Samuti võime paluda teil esitada lisateavet teie isikusamasuse kontrollimiseks ja muudel turvalisuse kaalutlustel. Kui me ei saa teie taotlust täita, et kasutada mõnda teie kohaldatavate andmekaitseseaduste kohast õigust, kirjutame teile, et selgitada keeldumise põhjust (nt juriidilise kohustuse täitmiseks, õigusnõuete või õiguslike erandite kehtestamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks). Võite kasutada eespool nimetatud õigusi, võttes meiega ühendust, kasutades käesolevas teatises esitatud kontaktandmeid. Võimaluse korral püüame alati vastata taotlustele ja päringutele nii kiiresti kui võimalik või teavitada teid vajadusest esitada lisateavet.

9. Otseturundus


Me kasutame teie isikuandmeid selleks, et saata teile otseturundussõnumeid (nt e-posti või SMS-sõnumi teel) meie toodete ja teenuste kohta, mis meie arvates võivad teile huvi pakkuda. Me anname teile võimaluse valida, kas soovite saada otseturundussõnumeid juba siis, kui te taotlete või registreerite end teenuste saamiseks. Samuti võite igal ajal muuta oma turundussoovitusi, võttes meiega ühendust, kasutades allpool punktis 11 esitatud kontaktandmeid. Pange tähele, et isegi kui te loobute otseturundussõnumite saamisest, võime teile vajaduse korral ikkagi saata teenustega seotud sõnumeid.

10.Automatiseeritud otsused


Kui te taotlete või registreerute teenuse saamiseks, võime teostada reaalajas automatiseeritud hindamise, et teha kindlaks, kas teil on õigus teenust saada. Automaatne hindamine on hindamine, mis viiakse läbi automaatselt, kasutades tehnoloogilisi vahendeid (nt arvutisüsteeme) ilma inimese osaluseta. Selle hindamise käigus analüüsitakse teie isikuandmeid ja viiakse läbi mitmeid kontrolle, nt krediidiajaloo ja pankroti kontrollimine, juhiloa ja liikluskaristuste kontrollimine, varasemate nõuete kontrollimine ja muud pettustevastased kontrollid. Kui teie teenuse saamise taotlus ei vasta abikõlblikkuse kriteeriumidele, võidakse see automaatselt tagasi lükata ja teile teatatakse sellest taotluse menetlemise käigus. Kui otsus on tehtud üksnes automatiseeritud viisil, mis hõlmab teie isikuandmete kasutamist, on teil siiski õigus otsus vaidlustada ja paluda, et me vaataksime asja uuesti läbi, kusjuures inimene sekkub. Kui soovite seda õigust kasutada, võtke meiega ühendust.

11. Võtke meiega ühendust


Kui teil on küsimusi käesoleva teatise sisu või kohaldatavate andmekaitseseaduste alusel teile antud õiguste kohta, taotlusi või kaebusi, võtke ühendust meie andmekaitseametnikuga aadressil aoninfo@aon.ee

Aon Baltic
Telliskivi 60-N63, 10412, Talliin, Eesti

12. Kaebused


Kui te ei ole rahul sellega, kuidas me teie kaebust käsitlesime, on teil õigus pöörduda oma riigi asjakohase andmekaitseasutuse poole:

Eesti:
Riiklik andmekaitseinspektsioon,
Tatari tn 39, 10134 Tallinn
Tel. +372 627 41351
E-post info@aki.ee

13. Muudatused käesolevas teatises


Käesolev teade ei ole lepinguline ja me jätame endale õiguse seda aeg-ajalt mõistlikult muuta, et tagada, et see kajastaks jätkuvalt täpselt seda, kuidas me teie isikuandmeid kogume ja kasutame. Kõik käesoleva teatise uuendused või muudatused tehakse teile kättesaadavaks. Te peaksite selle teatise korrapäraselt läbi vaatama, et veenduda, et saate aru, kuidas me teie isikuandmeid kogume ja kasutame.

Käesolevat teatist ajakohastati 7. detsembril 2023
'; ?> © Aon Baltic. Kõik õigused kaitstud. Privaatsuspoliitika. Kasutustingimused. Cookie settings